Karolina Nachel

Senior Intelligence Analyst | MS Risk LimitedShare

Karolina Nachel